Privacy Policy

mijnplatdak.be is een onderdeel van BlueHippo en BlueHippo is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Wij verwerken de door u ingevulde gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening  gegevensbescherming (GDPR). Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze  diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor  onze afnemers (derden) in uw regio. Dat zorgt ervoor dat onze afnemers contact met u kunnen opnemen  en een passende offerte kunnen opstellen op basis van uw klus of probleem. 

Indien u uw gegevens aan ons toevertrouwt, rekent u erop dat wij goed met deze gegevens omgaan.  Andersom vertrouwen wij erop dat u de gegevens naar waarheid invult. 

De gegevensverzameling baseren wij, zonder toestemming vooraf, op rechtsgrondslag van de Algemene  verordening gegevensbescherming en het gerechtvaardigd belang. Uw gegevens worden uitsluitend  gebruikt om offerte(s) toe te sturen en om contact met u op te nemen. We sturen u dus geen  nieuwsbrieven, enquêtes of aanbiedingen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens om uw vraag door te sturen bij dienstverleners in uw regio
 • Telefoonnummer en e‐mailadres, om u te kunnen contacteren
 • Overige benodigde informatie om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De bovengenoemde gegevens sturen wij door aan onze afnemers, zodat u kunt worden geholpen. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor hun handelen omtrent uw persoonsgegevens. Onze afnemers dienen zich wel
te houden aan de privacywetgeving.


Wij maken gebruik van Google Analytics met als doel de website te verbeteren. De cookies die hiervoor
worden opgeslagen zijn anoniem en worden niet gebruikt voor advertentiefuncties, er worden geen ip‐
adressen verzameld en de gegevens worden niet met derden gedeeld. Deze Google Analytics cookies
mogen worden geplaatst zonder expliciete toestemming.

 • Wij hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google
 • Wij delen in geen geval gegevens met Google
 • Uw gegevens worden anoniem verwerkt
 • De verzamelde kunnen gebruikt worden voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via
  social media of bijvoorbeeld het Google Display Network

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld en verwijderen de gegevens daarna uit ons systeem.
Emailberichten blijven – indien niet eerder verwijderd – een jaar offline beschikbaar in de mailsoftware,
daarna is een internetverbinding met de server vereist.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op via info@bluehippo.be. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u  zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • De persoonsgegevens die door ons worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en (daar  waar mogelijk) met tweestapsverificatie. 
 • WordPress websites zijn beveiligd met een wachtwoord. Plugins en Wordpress worden periodiek  geüpdatet. 
 • De meeste websites zijn voorzien van een reCaptchabeveiliging en of Login Lockdown ter  voorkoming van geautomatiseerde aanvallen. 

Wij bewaren alle verzamelde persoonsgegevens beveiligd in de cloud en op servers (met datacenter(s)  binnen de EU).

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en  controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e‐mail of het elektronisch  opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Wij kunnen in dit verband daarom geen sluitende garantie  op de veiligheid van jouw gegevens bieden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om gegevens in te zien (mits we ze nog niet hebben gewist), te laten corrigeren of  verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie  van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (RSZ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stuur uw eventuele verzoek  hiervoor naar het onderstaande emailadres. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online  activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden  zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand  emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.  

We hopen dat u begrijpt dat de gevraagde gegevens enkel dienen om u zo goed mogelijk van dienst te  zijn. Hierbij hebben we de bescherming van uw persoonsgegevens nageleefd volgens de Algemene  verordening gegevensbescherming. Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd zonder u daarvan op de  hoogte te stellen. Ons advies is dan ook om geregeld de privacyverklaring te controleren op wijzigingen.  Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 28 maart 2020 

BlueHippo  info@bluehippo.be